TH I EN
นิตยสาร  อ่านฟรี  GM2000 No.180-เดือนมีนาคม-2555 เล่ม 180 หน้า 55 TEST REPORT
Tags

THORENS TD 350 BELT-DRIVE RECORD PLAYER ระบบป้องกันคลื่นความสั่นสะเทือนเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องเล่นแผ่นเสียง พลังงานคลื่นความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทั้งภายในระบบและนอกระบบเพลย์ แบ็คจะมีลักษณะของการดันแล้วผ่อนต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ เหมือนกับลักษณะของ คลื่นเสียงตามธรรมชาติ มัน (พลังงานความสั่นสะเทือน) จึงสามารถ modulate เข้ากับคลื่นเสียงได้โดยตรง ส่งผลให้เสียงเพลงที่เกิดขึ้นจากการเซาะร่องแผ่นของ หัวเข็มถูกทำให้ผิดเพี้ยนเสียหายไป ถือเป็นความผิดเพี้ยน (หรือ distortion) ที่เกิดจาก ระบบแมคคานิกที่ระบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงจะต้องกำจัด ทิ้งไปให้หมด ซึ่งแนวทางในการสลายพลังงานคลื่นความ สั่นสะเทือนที่ว่าก็คือ พยายามดูดกลืน หรือแตกสลาย พลังงานคลื่นความสั่นสะเทือนออกจากระบบให้หมด จะ ด้วยเทคนิควิธีการแบบใดนั่นถือเป็นโจทย์ของคนออกแบบ เครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ละเจ้าต้องเอาไปขบคิด SUSPENSION VS. NON-SUSPENSION ส่วนประกอบสำคัญ ของเครื่องเล่นแผ่นเสียงมอี อยู่ 3 ส่วน คือ (1) ส่วนฐาน หรือ Plinch, (2) ระบบหมุนแผ่น ประกอบด้วยมอเตอร์+แพลตเตอร์ และ (3) โทนอาร์ม + หัวเข็ม ส่วนฐานล่างที่ไม่เคลื่อนไหว (Plinth) คือชิ้นส่วนของ เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ต้องรับหน้าที่ในการจัดการกับคลื่น ความสั่นสะเทือนที่ว่านี้ เพราะคลื่นความสั่นสะเทือนที่ เกิดขึ้นภายนอกตัวเครื่องจะกล้ากลายเข้าไปรบกวนถึง อาร์มและหัวเข็มได้ก็ต้องผ่านด่านของส่วนฐานนี้ขึ้นมา ก่อน โดยทั่วไปแล้ว เทคนิควิธีที่มักจะถูกนำมาใช้ในการ ป้องกันพลังงานคลื่นความสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์มิให้ แทรกผ่านขึ้นมาทางฐานเครื่องก็คือยกส่วนของฐานเครื่อง ให้พ้นพื้นขึ้นมา ให้มีส่วนที่สัมผัสกับพื้นที่วางให้น้อยที่สุด ซึ่งบางเจ้าก็ใช้เดือยแหลม 3 จุดรองใต้ฐานเครื่อง บ้างก็ใช้ ขาตั้งเล็กๆ ที่ทำมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดกลืนพลังงาน คลื่นความสั่นสะเทือนวางรองไว้ใต้เครื่อง อีกจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดคลื่นความสั่นสะเทือนในขณะ ใช้งาน นั่นคือ ‘ระบบหมุนแผ่น’ ซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของ ปัญหาคลื่นความสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ภายในระบบ วิธีลดปัญหานี้ที่นิยมปฏิบัติกันมากที่สุดก็ คือ แยกมอเตอร์ขับหมุนแผ่นออกไปจากฐานเครื่องแล้วใช้ สายพานยางเป็นตวัทด์กำลัง ของมอเตอร์จากแกนม่เู ล่ย์ไป สวมรอบขอบนอกของแผ่นแพลตเตอร์เพื่อดึงแผ่นแพลต เตอร์ให้หมุนไปตามสปีดที่ต้องการ ระบบ bearing จะ ถูกฝังลงบนตัวฐานเครื่องโดยตรง แต่เนื่องจากแผ่นแพลต เตอร์มีน้ำหนักมาก เมื่อถูกดึงให้หมุนด้วยสปีดที่ค่อนข้าง สูง มันจึงเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นมามาก จนทำให้เกิดแรงสั่น สะเทอื นขนึ้ มาในระบบ สะสมอยู่บนฐานเครื่องและแพร่ กระจายไปถึงโทนอาร์มกับ หัวเข็ม ได้ ผู้ผลิต บางเจ้าใช้วิธี แยกส่วนฐานเครื่องที่ติดตั้งโทนอาร์ม (เรียกว่า ‘อาร์ม บอร์ด’) ออกจากตัวฐานหลักโดยมีระบบ suspension (โดยมากจะเป็นสปริง) เป็นตัวสลายพลังงานคลื่นความ สั่นสะเทือนที่แพร่มาจากส่วนฐานที่ติดตั้ง bearing ไม่ให้ แทรกขึ้นไปถึงอาร์มและหัวเข็ม เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ใช้ เทคนิคนี้ก็คือ Linn LP12 แม้ว่าโครงสร้างของโทนอาร์มส่วนใหญ่จะมีลักษณะ ของแมคคานกิ ทยี่ ดื หย่นุ ให้ตวั ได้ (รวมถงึ หวั เขม็ ด้วย) เพอื่ รับมือกับพลังงานคลื่นความสั่นสะเทือนได้ประมาณหนึ่ง แต่การปรับ ตั้ง ความยดื หยุ่น ของอาร์มบอร์ดให้สอดคล้อง กับ ระดับ ความยืดหยุ่น ของโทนอาร์มโดยไม่ทำ ให้เกดิ ผล ทางอ้อมด้านลบนั้นเป็นเรื่อง เนื้อหาจาก นิตยสาร GM2000 เล่ม 180 หน้า 55 magazine viewer online ช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านแมกกาซีนแสดงเป็นหน้าคู่ สามารถซูมและค้นหาเนื้อหา แสดงผลการ search